Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Koordinator Vannområde Orkla
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Koordinator Vannområde Orkla

Vi søker etter en person som kan bidra til at Orklavassdraget når miljømålene etter vannforskriften og blir et vannområde med godt drikkevann, stort biologisk mangfold, godt fiske og som sikrer andre økosystemtjenester knyttet til vann. 80 % engasjement, 20 % fast stilling som naturforvalter.

Vannområde Orkla dekker kommunene Orkdal, Meldal og Rennebu, samt deler av Tynset, Oppdal og Melhus. Vannområdet har hatt ansatt koordinator siden 2015, og kommet godt i gang med mange spennende prosjekter. Meldal er vertskommune for samarbeidet, og stillingen kan kombineres med 20% fast stilling som naturforvalter. Stillingen som koordinator er i første omgang finansiert ut 2018.

Arbeidssted er ved Landbrukssenteret Midt, som har et godt fagmiljø med over 20 personer i flere landbruks- og naturforvaltningsrelaterte virksomheter. Den som tilsettes vil jobbe tett sammen med kommunene i vannområdet, andre vannområder i Trøndelag, Orkla Fellesforvaltning og regionale myndigheter. Koordinator må gjøre seg kjent med ulike tilskuddsordninger og bidra til å få på plass finansiering til prosjekter av både overvåkning og tiltak. Deltakelse i regionalt plan- og prosessarbeid på vegne av vannområdet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ og faglig leder av vannområdearbeidet
 • Foreslå og være en pådriver for å gjennomføre tiltak som bedrer vannkvaliteten
 • Sekretærfunksjon for politisk oppnevnt Vannområdeutvalg
 • Jobbe aktivt med formidling, og sikre god informasjonsflyt og medvirkning
 • Videreføre prosjekter med bl.a. sjøørret, bekkekultivering og elvemusling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen vannmiljø, naturforvaltning, landbruk eller plan
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller saksbehandling innen relevante fagområder
 • Evner å jobbe sjølstendig og har gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å lede og inspirere andre
 • Har kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag: Åpen, Raus og Driftig, og kan identifisere seg med vår visjon:
  Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn
 • Det er påkrevet med førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
 • God pensjonsordning
 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Et utviklende og sterkt fagmiljø

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.  Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til landbrukssjef Odd Lykkja - tlf 72 49 51 00 / e-post: odd.lykkja@meldal.kommune.no

Søknad

Søknad med CV sendes på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. I søknaden må det komme fram tydelig hvilken stilling det søkes på. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du vil bli varslet og forespurt om du vil opprettholde søknaden dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 06.04.2017

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag